My Strength

what do you like about this blog?

Friday, February 20, 2009

HUMKO MAN KI

hum ko man ki shakti dena, man vijay karedusron ki jay se pehle, khud ko jay karebhedbhaav apane dil se saaf kar sakedoston se bhool ho to maaf kar sakejhoot se bache rahe, sach ka dam bharedusron ki jay se pehle, khud ko jay karemushkile pade to hum pe itna karm karsaath de to dharm ka, chale to dharm karkhud pe hausla rahe, badi se naa daredusron ki jay se pehle, khud ko jay kare

No comments: