My Strength

what do you like about this blog?

Wednesday, November 27, 2013

തോണി (THONI)തോണിയില്‍ കിട്ടിയ വസ്തുക്കള്‍ കൊണ്ട് 
ഞാനൊരു തോണിയുണ്ടാക്കി 

തോണിയില്‍ നിന്നെന്റെ തോണി
എന്നെ പലയിടത്തും കൊണ്ടുപോയി 

എല്ലാവര്‍ക്കും തോണി വെറും പാലമാണ്, 
പുഴയല്ല. 

എന്റെ തോണി നിര്‍മാണത്തില്‍ ഞാന്‍ 
മാറുന്ന ആളുകളും, സ്ഥലങ്ങളും 
അറിഞ്ഞില്ല 

എല്ലാവരും ചിരിച്ചേക്കാം 

ഈ തോണി തോണിയല്ല, 
തുഴയാണ്  !!!

                             --സന്തോഷ്‌ കുമാര്‍ കാനാ 

Friday, November 22, 2013

ഒരാള്‍ മരിക്കുമ്പോള്‍ .... (ORAAL MARIKKUMPOL)


ഒരാള്‍ മരിക്കുമ്പോള്‍  എല്ലാ ഭാഷകളും നിശബ്ദമാകുന്നു.
സന്ധ്യാ നേരത്തെ ചീവീടുകളുടെ ശബ്ദം നാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.
തെറ്റിപ്പോയ കണക്കു കൂട്ടലുകളുടെ 'ഓഡിറ്റ്' നടക്കുന്നു.
ഹൈപ്പോ'തെറ്റിച്ച' വഴികളിലൂടെ നാം വൃഥാ സഞ്ചരിക്കുന്നു.

ഒരാള്‍ മരിക്കുമ്പോള്‍ 
കൂട്ടിക്കെട്ടിയ കാല്‍ വിരലുകളില്‍ സമാന്തര പഥങ്ങളവസാനിക്കുന്നു. 
സാന്ത്വനങ്ങള്‍ നടന്നുപോയ വഴികളില്‍ 
നീണ്ട ശൂന്യ വീഥി ദൃശ്യമാകുന്നു.
അകലെ ഇരുട്ടില്‍ മുഖപ്പാളയിട്ട പനത്തലകള്‍ 
കാല ദര്‍ശികളായി നമ്മെ നോക്കുന്നു.

ഒരാള്‍ മരിക്കുമ്പോള്‍ 
ഒരു കവിത അപനിര്‍മിക്കപ്പെടുന്നു 
ഒരു പുസ്തകം വായനക്കാരനിലെത്തുന്നു 
തുറന്നാന്ത്യമുള്ള നോവലിന് ബഹു വ്യാഖ്യാനം. 


ഒരാള്‍ മരിക്കുമ്പോള്‍ 
ഒരു ജാതകത്തിന്റെ വ്യാപാരം അവസാനിക്കുന്നു 
അത് അപ്രസക്തമായൊരന്യഭാഷാ പുസ്തകം. 


ഒരാള്‍ മരിക്കുമ്പോള്‍ 
ഒരു വെറും നീര്‍ക്കുമിള 
അനന്ത ജലാശയത്തില്‍ നിശബ്ദമായപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു.


ഒരാള്‍ മരിക്കുമ്പോള്‍ 
ഒരു പക്ഷേ, 
വഴിവക്കിലെ വിസര്‍ജ്യം 
ഉണങ്ങി മണ്ണോടു ചേര്‍ന്നില്ലാതാകുന്നു !!!

                                         --സന്തോഷ്‌ കുമാര്‍ കാനാ 

Saturday, November 16, 2013

Dead River


On the banks of dead river
lives 
the wait of the trees
for a distant message

We walk across the river
not with it

Walk on the pebbles 
that once shone hidden
and 
you hear
the applause that once welcomed the river
the tales it shared with the banks

a dead river 
is the indelible footprint of the dead

                              ---- Santhosh Kumar Kana

                                                 (written at Chitwan, Nepal, Nov. 2013)

വറ്റിയ നദി (VATTIYA NADI)


വറ്റിയ നദിക്കരയില്‍
വറ്റാത്ത കാത്തിരിപ്പുണ്ട്

കരയിലെ മരങ്ങള്‍ക്ക്
ഏതോ വിദൂര സന്ദേശത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് 

നമ്മള്‍ നദിക്ക് കുറുകെയേ നടന്നിട്ടുള്ളൂ
നദിയുടെ കൂടെ നടന്നിട്ടില്ല

ഒരിക്കല്‍ ഒളിച്ചു തിളങ്ങിയ
വെള്ളാരം കല്ലുകളിലൂടെ നടന്നാല്‍
നദിയെ വരവേറ്റ കരഘോഷം കേള്‍ക്കാം
കരയുമായി പങ്കു വെച്ച കഥകളറിയാം

വറ്റിയ നദി
മരിച്ചവന്റെ മായാത്ത കാല്പാടാണ്.

                                 --- സന്തോഷ്‌ കുമാര്‍ കാനാ
                              (written at Chitwan, Nepal. Nov.2013)

Friday, November 1, 2013

Learning it through the lens...Making a movie on Marga Minco's THE ADDRESS


Essentially, a filmmaker is the one who makes a film but that does not mean that everyone trying movie making is a moviemaker. It was our chance, ours to work and experience, ours to have a little time with 'Movie Making’. Our English Teacher, Mr. Santhosh Kumar Kana sir had sparked us with an idea of film making on the story by Marga Minco titled ' The Address'(prescribed for XI class CBSE students.) It is a story of a girl who goes in search of her mother's belongings after releasing from the concentration camps and the dilemma she undergoes. 

Santhosh sir taught us one thing very important, “not every story can be made into a film. When you are turning a story into a film, it is a new interpretation, a new reading; in fact, you are a reader through the lens!!”

            A good five and a half months ago, I remember being excited and overwhelmed by the idea of making a movie. Sir assigned Aishwarya Singh with the task of preparing the script, scene wise and work with the dialogues. Though it was a bit lengthy process, we all had been so overwhelmed with work that enthusiasms never let us stop! In a month or so the script was ready and the wait was just for the casting crew. And suddenly, one fine day, entering our class room, I hear Aishwarya, Keepa and Shama say that I have been chosen for the character of Mrs. S. in the movie. I wasn't expecting this at all. It was entirely a new road for me, but what goes there in just giving a try and so I joined the crew with Keepa as Camera Person, Aishwarya as Script Writer and director along with Shama and actors Shweta, Erika ,myself and of course our Sir. When Sir gave the idea of using the ghetto videos in the beginning of the movie, we realised that it was the right approach to the story on screen. "How to show the girl resolving to forget the address?" as mentioned in the story was our doubt. Sir ignited our enthusiasm with the brilliant idea of my character writing the address behind a photograph and Sweta's character erasing it in the end!!

 (from left: Erika Aryal, Neegya Vaidhya, Sweta Shah, Mr. Santhosh Kumar Kana, Keepa Manandhar, Shama Bhandari, Aishwarya Singh)

Under the guidance of Kana Sir, we started off for our Big Project. The shooting started during the summer vacation and I am very sure that our vacation could never have been this much productive. For our Shot, we required a location which Shweta was kind enough to let us shoot in her home itself. Walking through the blistering sun, in the sunny heat of May, we reached Shweta's place .Then what followed for the next two days were the best days of our life. Initially, acting and getting into the role was difficult as a consequence of which we ended up making a number of bloopers (and I think that was the time when we laughed our heart out) but gradually we got hold of it and were feeling like the professionals. 


Then after the completion of the Shoot, there was another big task waiting for us ' The Editing Job'. The editing part is the most hectic one but Aishwarya did that very efficiently, I must say the Editor just brought the twinkle which was missing in our movie, Balancing the Pros and cons, it was just done Perfectly.And not missing the fact, Cinematography is one of the factors determining the quality of the movie and Keepa just worked amazingly with Camera, viewing shots from every angle and putting in the best.

                                  (with Santhosh Sir and Principal Madam)
After the completion of our movie, the Annual day was just knockig on the door and Kana Sir said that we would be launching our DVD in the Annual function of 2013. Then as the days went by our enthusiasm soared high. With the Golden Jublee Celebration, our movie DVD was successfully launched. That was one of the happiest moments of our life.

(Indian Ambassador to Nepal, His Excellency Shri Ranjit Rae releasing the cd of the film at Army Officer's Club, Sundhara, Kathmandu on 25th Oct, 2013 on the 40th Annual Day Celebration of KV, Kathmandu)

              This was the story of our movie making, the story which we will never forget and cherish throughout our lives. It has given us a reason to look back and feel proud of and delight in every sweet moments we had .Moreover, we realise that, these stories should be taken up and filmed as once the characters are gone, their stories will vanish into thin air .We are still in the infancy of filmmaking but hope to have the potential to grow exponentially.       


                                        --     NEEGYA VAIDHYA, CLASS XII SCIENCE
                                                             Kendriya Vidyalaya, Embassy of India, Kathmandu, Nepal

You can watch the trailer of the movie on Youtube here:

Watch the movie here: