My Strength

what do you like about this blog?

Sunday, March 29, 2015

മുഖ സ്തുതി (Mukhasthuthi)

                                                  --reading the face of Yesudas, Mohanlal & Osho
പണ്ട് പണ്ട് മുഖ പുസ്തകങ്ങളും, സ്വചിത്രങ്ങളും ഉടലെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മുഖ സൌന്ദര്യത്തെ ഞാൻ ധ്യാന സമാന അനുഭൂതിയായി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മനസ്സും, ശരീരവും, ആത്മാവും ആനന്ദ നിർവൃതിയിൽ ഒരു പതംഗം പോലെ ചിറക് നിവർത്തി അനന്തതയിൽ അലിയുന്ന നിമിഷം!! അതിന് സംഗീതം, ഒരു വികാര നിർഭര നിമിഷം, ഹൃദയസ്പർശിയായ വരികൾ, വാക്കുകൾ തുടങ്ങി പലതും കാരണമായേക്കാം. യേശുദാസ് പാടുമ്പോൾ, മോഹൻലാൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ചില മുഹൂർത്തങ്ങളിൽ ആ മുഖത്ത് ഈ നിർവൃതി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓഷോ രജനീഷിന്റെ മുഖത്ത് വിരിയുന്നതും അതേ ആത്മീയാനുഭവം...!! കണ്ടു കണ്ട് ഞാൻ ധ്യാന നിരതനായിട്ടുണ്ട്. 

ദാസേട്ടൻ പാടുന്നത്, കേൾക്കുന്നതിനെക്കാളും കാണുന്നതാണ് എനിയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. തിരുവനന്തപുരം ദൂരദർശൻ ചാനലിൽ "അർച്ചന" എന്ന കച്ചേരിയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഒന്നു കണ്ടു നോക്കൂ. ഗാന ഗന്ധർവൻ എന്ന വിശേഷണം എത്ര ഉചിതമാണ്.
https://www.youtube.com/watch?v=oGrn6KGUN54

https://www.youtube.com/watch?v=x_GH5cJ5CPI

https://www.youtube.com/watch?v=PlDmFZS1dzQ

മോഹൻലാൽ താടി വളർത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കൈ വരുന്ന ഒരു സാത്വിക പരിവേഷം ഞാൻ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ആ മുഖത്ത് പിന്നെ ഈ നിർവൃതിയുടെ നിരന്തര വിളയാട്ടമാണ്. "ദേവദൂതൻ" എന്ന സിനിമയുടെ  തുടക്കത്തിലുള്ള "എന്തരോ മഹാനു ഭാവുലു..." എന്ന കീർത്തനത്തിന്റെ ആത്മീയ ഭാവത്തെ അദ്ദേഹം എത്ര മനോഹരമായാണ് ആ മുഖത്തും ശരീര ഭാഷയിലും ആവാഹിയ്ക്കുന്നത്!!
https://www.youtube.com/watch?v=8fBanwEaK3E

ഓഷോ തന്റെ ആത്മീയ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ മുഖ ഭാവങ്ങൾ കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു മാന്ത്രിക വലയമുണ്ട്. ആ വാക്കുകൾക്ക് അനശ്വര പ്രഭയും, ജീവനും നല്കുന്ന ആ മന്ദഹാസം!! ഓഷോയുടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒരു ആനന്ദ നിർവൃതിയാണ്.വാക്കുകളല്ല ലക്ഷ്യമെന്നും,അതൊരു മാധ്യമം മാത്രമാണെന്നും നമ്മെ അനുഭവിപ്പിക്കുന്ന അതുല്യ നിമിഷങ്ങൾ.
https://www.youtube.com/watch?v=nEQbpN-zqMU
ഈ മൂന്നു പ്രതിഭകൾക്കും, അവരുടെ മുഖത്തെ മാസ്മരിക മന്ദഹാസത്തിനും അതുളവാക്കുന നിർവാണ സമാനമായ അമൂർത്ത ആനന്ദത്തിനും സ്തുതി, പ്രണാമം.

കലാകാരൻ, പ്രതിഭ, മഹാനായ ഗുരു തുടങ്ങി അസാമാന്യമായ ആത്മീയ ഊർജം ഉള്ളിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഇവരുടെ മുഖത്തെ ഭാവങ്ങൾ കലയുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യ പ്രാപ്തിയുടെ മൂർത്ത നിദാനമാണ്‌. ഗായകനും, ഗാനവും ഒന്നാകുന്ന, നടനും, നാട്യവും ഒന്നാകുന്ന, വാക്കും, സത്യവും ഒന്നാകുന്ന ആ നിമിഷത്തിന്റെ നിശ്ചലമായ, നിശ്ശബ്ദമായ നിർവൃതിയെ നമുക്കവർ ആ മുഖത്ത് പകർന്നു തരുന്നു.സംഗീതവും, കലയും, ജീവിതവും സാഫല്യം അറിയുന്നു.
സ്തുതി 
                    ------- സന്തോഷ്‌ കുമാർ കാനാ 
please listen to an audio of this article in my voice clicking here:
https://soundcloud.com/kanasanthosh/mohanlal-osho-and-yesudas-extolling-their-facesanthosh-kana 

Thursday, March 26, 2015

What makes it KANAKANA as the surname deceives you with the regionality and uncommonality of it, the KANA family of my ancestral home of maternal lineage at Elambachi, kasargod dist, kerala has so many tales to tell that are capricious and uncommon. The KANAs find it difficult to explain why they have a strange surname neither seen in Kerala nor in any other parts of the country. Some say it stands for KANHA (KANHAIYAA, Krishna)!! Yet we have passed this surname down the years without logic. 

The KANAs are a family of artists and dreamers and seekers who to a great extent, to put it a little pessimistically, have failed to excel in their artistic field of interest. They are like the untrained, born rural bards who entertain those around but are left with emptiness by the twilight. 

Not much informed about the earliest ancestors, to start from my childhood, I have seen my grandma, my mother, her brothers, sisters and uncles etc. displaying a vast variety of talents and life philosophy that I consider myself blessed to be born into a pan-Indian atmosphere in 1970s!! We have the eldest sister of my mother, who makes you laugh your heart out for the infinite variety of expressions she brings on her face. She has something to say about why the KANAs don't succeed in anything. I don't know how far it is true, according to her, it's the result of a curse of someone whose expressions were mimicked for entertainment by one of the KANAs at a gathering. Though crushed by the ordeals of life, she has kept the unique smile of KANAs that steer them through. My mother, with her passion for music and her melodious voice, has kept her sense of humour high even though she has seen it all in life. Walking from the home at Elambachi crossing the river by ferry and reaching the school where she worked as teacher, it’s not been an easy journey for her. She has so many humorous anecdotes to share that she has heard from her father, the unsung musician of our home whose harmonium stopped at one of the many stormy moments he was used to. One of the cashew branches of the immense grove we had, bore the weight of his inclement fate on a strip of rope. His eldest son, my uncle, my mother’s brother had to start his career early in air force for the sake of the family and till his physical absence last month, he had kept a song on his lips that belittled every hardship he had been through. He had always brought me the pan Indian exposure by his humming of Bollywood numbers of those days. His frequent journeys on train brought him the nickname, Vandimaman!!  Or to say, There is no KANA who hasn’t been familiar with the swinging distant sound of the train.

His brothers, one of whom a seeker of something or the other, a lover of music, once an organizer, then a theatrist, then a meditator, he is a confused seeker but quite talented. The third brother with his vast reading and uncompromising ideologies displayed at every stage the longings and frustrations of the then young generation. Once a cricket lover, then a gandhian, then an angry young man!! The two sisters, the elder one with her pure affection and deftness in grooming children can still bring a tear to your eyes when she welcomes you with a smile. I am blessed that I was looked after by her to a great extent in my childhood. She loves to narrate the tales of my mischiefs and bond with her. Her sister the youngest one in our family, with her flair for music and skill at mimicking makes our gatherings lively. She has a sharp sense of humour that light up our evening gatherings. May be we KANAs led a different life, or life on a different realm from the people of our locality and times. 

We have strange nicknames too, you search for the meaning and you will never find any!! One got it from trains, another from vegetables, and someone from a special dish made of rice and cereals!!! We broke the grammar of addressing elders, uncles were addressed as brothers and aunties as sisters!! Life and times have drifted us apart and these days losses bring us together to ponder upon why is that blessing we badly seek lurks at some unknown corners. We are not people who are unshakeably optimistic. We always carry a percentage of emptiness even when we celebrate an achievement. We have our delirium tremens, our trance like ecstasy, our unbelievably untamable mood swings. Fear squeezes our bowels at crucial moments and we feel orphaned by our fate very often. 

Those who have departed wait at the six feet brick crematorium under the May flower trees where the owl sits with a question on its face, the place where the river and its backwaters give you a strange vision of a late night get together of all of them. Whenever I bid goodbye to my dear ones there and walk back home, I feel like looking back. Whenever I do that I find all of them, grandma with tears rolling down, the boy who gasped for breath on a brutal afternoon of a north kerala monsoon in a quarry among the cashew groves, the sweet recluse who was opening up slowly and exited with a medical joke like cardiac arrest, the uncle with the songs on his lips, our Vandimaman… 

I find them there, standing on the verandah of the one room godown, that stores coconut shells and dry wood,  waving their arms with the KANA smile that time can’t wipe off. You see in their smile and compassionate eyes the loving message, “Take Care”. I look at them and feel the pain welling up within me............... I feel HOME SICK!!!    
----  By Santhosh Kumar Kana

Wednesday, March 25, 2015

PALETTE


My palette
my brush
my riot of colours
the canvas
everything is
for you

Being for you
i attempt to paint you
with my love
                  --- by Santhosh Kumar Kana
(M)

Saturday, March 14, 2015

The Undefinable


The next morning
on my shirt
I found
a lock of your hair entwined

Oh! dear
I held it
and
kept gazing at it.

The tangled knots of
the undefinable we share
Me and You !!
                          ---by Santhosh Kumar Kana
(M)

Thursday, March 12, 2015

That's what it does to you

That's what it does to you, Love..
you start loving the little things of life as no little
You realize the wonder of every moment as no small wonder
That's what it does to you...

You stop for the flowers, fragrance and colours
for they speak to you
and make you smile
you stop for the birds and animals
for they open up so much for you
That's what it does to you

The sky, the clouds, the sea and the waves
the rain and the shine
all say something to you
something you never heard
or seen
That's what it does to you

It awakens you
lightens you
liberates you
it does to you all that you couldn't for yourself

it's love and you are reborn
that's what it does to you
That's what Love does to you
Do you hear me??
Love you
                           ----by Santhosh Kumar Kana


(M)

Wednesday, March 11, 2015

MONUMENT FOR LOVE


when i look into your eyes
i feel you have been with me
since childhood
we express so much without words
whenever i look into your oceanic eyes
i feel those beautiful moments,
the glories

i want you to love me tender

you don't have the unfamiliarity that waits
for the mercy of words
your eyes go deep into me
like laser
your anatomic eyes
i live among bone and flesh
you see through me
we see through each other

i want you more...
every hug renews me
every kiss awakens me
every touch purifies me
Do you hear me?
when you are around me
everything about you tells me
you love me
and that you are mine

no monuments will i erect for our love
with dead stones and cold marbles
but with my words
that ooze blood
that throb with the warmth
of my love for you
each word will live
like love for ever
with its mysterious magic
its poetic beauty

the monument won't occupy a corner
it's omnipresent
available to lovers
beyond time and space
as long as they read and relish
we will be alive
immortal
and omnipresent
                                ---by Santhosh Kumar Kana


(M)
Tuesday, March 10, 2015

YOU ALONE, FOR NO SINGLE REASON


I can't love you for a single reason,
millions of reasons
I can't name the best moment in the sky
It's an expanse
an infinity
so you are for me
the innocence in your eyes
the sparkle in your eyes for the little things
the ageless life in you
the tenderness for me
the girl that you remain for your dad
I love you
I wish I could kiss your voice
I wish we snap that slender thread
of sanity
and be liberated,
fulfilled
               --- by Santhosh Kumar Kana
(M)Sunday, March 8, 2015

യാത്ര (YATHRA)

മഴയിൽ ദൂരയാത്ര വേദനയാണ്,
വിരഹമാണ്
ഗൃഹാതുരത്വമാണ്.
വേനലിൽ യാത്ര ദുരിതമാണ്

വീടിന്റെ ഒരു കോണിലിരുന്ന്
ജനാലയിലൂടെ മഴ നോക്കി
നടത്തുന്ന മനോയാത്ര കാല്പനികമാണ്.
റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ കാത്തിരിപ്പിന്റെ യാത്ര
ദുഖമാണ്
ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി വിരഹ വേദനയോടെ
പിറകോട്ട് നടത്തുന്ന ഓർമയാത്ര
അസഹ്യ ദുഖമാണ്
മരിച്ച വീട്ടിലേയ്ക്കും
തിരിച്ചുമുള്ള യാത്ര
ആത്മീയമാണ്
ആശുപത്രിയിലേയ്ക്കുള്ള യാത്ര മരവിപ്പാണ്
പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയുള്ള യാത്ര
ഏകാന്ത സുഖമാണ്

എല്ലാവരും യാത്രയിലാണ്
പുറകോട്ട്, മുന്നോട്ട്, പാർശ്വങ്ങളിലേയ്ക്ക്,
ആഴങ്ങളിലേയ്ക്ക്, ഉയരങ്ങളിലേയ്ക്ക്,
അകത്തേയ്ക്ക്, പുറത്തേയ്ക്ക്,
തന്നിലേയ്ക്ക്
                     --- സന്തോഷ്‌ കുമാർ കാനാ

ബാക്കിയാവുന്നത്.. (Baakiyaavunnathu)


എല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്നു
വാക്കുകൾ വൃഥാ അലയുന്നു
നിരാശാദൂതരായി, അവശരായി
തിരിച്ചു വരുന്നു
പിടിച്ച കൈകൾ വഴുതിപ്പോകുന്നു
ഈ മണലിലെ എന്റെ കാലടയാളം
എന്റെ കൂടെ മാഞ്ഞു പോകുന്നു
ഓരോ നിമിഷവും
ഒന്നിനെയും നിലനിർത്താനനുവദിയ്ക്കാത്ത
എന്തോ ഒന്ന്
എനിക്ക് ചുറ്റും പറക്കുന്നു.
                         -- സന്തോഷ്‌ കുമാർ കാനാ

Saturday, March 7, 2015

LOVE IS GLOBAL WARMING


Our love has made many faint,
sweat and fret.
see the rise in temperature
see the number of people it got talking
see the glaciers it has melted
the heat waves it formed
the brains it stormed

Love is loved only on screen, books
and in those cosy talks
It's not so easy to be in love
It unearths a lot !!!
                     --by Santhosh Kumar Kana

(M)

Monday, March 2, 2015

BUTTERFLY EFFECT OF LOVE


every time she came to me
she shook and broke
my cocoons,
she flew all over the house
flitting from one wall to another
with iridiscent scales,
she painted it
blue, red, green, yellow..
we flew all over....
                     --by Santhosh Kumar Kana
(M)

Sunday, March 1, 2015

PIGGY BANKAfter every visit of yours
After every meeting of ours
After every love making

I collected the coins of our dear moments
Jingled them in my palm, held them close,
dropped them one after another
into the Piggy slot...

Here it is, my love,
the Piggy Bank of our love.
                                --- by Santhosh Kumar Kana

(M)